Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘De Mobiele Hondentrainers’

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1.1 De Mobiele Hondentrainers : bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek, persoon of aan een groep personen, advies, begeleiding en training aanbiedt.

1.2 Aanvrager/Klant : Degene die De Mobiele Hondentrainers wenst in te schakelen betreffende advies, begeleiding en/of training van zijn/haar hond.

1.3  Geleider/deelnemer: degene die met de hond deelneemt aan een training.

1.4 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij De Mobiele Hondentrainer zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden dienst.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht.

1.6 Betalings plichtige : Aanvrager/Klant is betalings plichtig ook wanneer deze niet de geleider van de hond is.

Artikel 2 : Algemene Voorwaarden

2.1 Bij deelname aan een cursus/training dient een geldig vaccinatiebewijs van de hond te kunnen worden overlegd.

2.2 Als een hond ter beoordeling van de instructeur van de Mobiele Hondentrainers niet fit genoeg is zal de les worden onderbroken dan wel geannuleerd.

2.3 De Overeenkomst/Opdracht kan voor afloop van de overeenkomst door De Mobiele Hondentrainers op grond van welzijn van de hond of voor redenen door de Mobiele Hondentrainers als gegrond geacht en aan de klant kenbaar gemaakt, worden verbroken.

2.4 Bij annulering van een overeenkomst door de klant dient de Mobiele Hondentrainers telefonisch dan wel via mail minimaal 12 uur van te voren op de hoogte te worden gebracht. Bij annulering binnen 12 uur worden de kosten van de overeenkomst in rekening gebracht.

2.5 Bij annulering van een opdracht door De Mobiele Hondentrainer zal De Mobiele Hondentrainers de klant daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen en een voorstel doen de overeenkomst/opdracht op een nader te bepalen tijdstip in te vullen.

2.5 Deelname aan een training met gebruik van een slipketting, prikband of enig ander hond-onvriendelijk materiaal is niet toegestaan en resulteert in onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst door De Mobiele Hondentrainer met het in rekening brengen van de overeenkomstkosten.

Artikel 3: Aangaan van de overeenkomst

3.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die de klant aangaat met De Mobiele Hondentrainer.

3.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van De Mobiele Hondentrainer middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer klant naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf opgeeft en na schriftelijke bevestiging van ontvangst door De Mobiele Hondentrainer.

3.3 Schriftelijke afspraak is bindend wanneer klant naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf opgeeft en na schriftelijke bevestiging van ontvangst door De Mobiele Hondentrainer.

3.4 De klant ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende overeenkomst met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de te verrichten dienst.

3.5 Indien de geleider/deelnemer een andere persoon is dan de aanvrager/klant dient dit bij De Mobiele Hondentrainer bekend te zijn.

3.6 De Opdrachtgever/klant verplicht zich tot betaling van de geleverde dienst, contant direct na levering dan wel  binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur tenzij anders met De Mobiele Hondentrainers is overeengekomen. Dit moet altijd schriftelijk door De Mobiele Hondentrainers zijn bevestigd.

Artikel 4 : In aanmerking komen voor deelname

4.1 Advies, begeleiding en/of training wordt gegeven aan meerderjarige personen, dit ter beoordeling van de Mobiele Honden Trainers.

4.2 Advies, begeleiding en/of training wordt gegeven aan minderjarige personen vanaf 15 jaar na overlegging van de handtekening van ouder of voogd.

4.3 Advies, begeleiding en/of training wordt gegeven aan minderjarige personen jonger dan 15 jaar onder begeleiding van een volwassene.

4.4 De minimale leeftijd van de deelnemer aan wie begeleiding/training wordt gegeven is ter beoordeling van de instructeur van de Mobiele Hondentrainers.

4.5 De minimale leeftijd van de hond voor deelname aan een training is 8 weken.

4.6 De Mobiele Hondentrainers behoud zich het recht honden dan wel personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname.

4.7 De Mobiele Hondentrainers zal geen overeenkomst aangaan, anders dan een adviesgesprek en/of een puppycursus, voor honden die bekend staan als zijnde van een zgn. hoog-risico ras. Een en ander ter beoordeling van De Mobiele Hondentrainers. Desgewenst kan hierover telefonisch dan wel via mail met De Mobiele Hondentrainers worden overlegd.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid

5.1 De Opdrachtgever/klant is te aller tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die tijdens de overeenkomst/opdracht door deelnemer dan wel door zijn of haar hond is veroorzaakt. Dit geldt voor schade aan personen zowel als aan materiaal van De Mobiele Hondentrainers dan wel aan personen en materiaal van derden.

5.2 De Mobiele Hondentrainers is niet aansprakelijk voor schade/letsel dan wel diefstal aan of van deelnemer, zijn of haar eigendommen of zijn of haar hond. Deelname geschiedt voor eigen risico.